10.000 Ft felett minden lakossági rendelés mellé FOODY AJÁNDÉK jár!

Kérdése van? Hívjon minket! +36-79/520-120

Nyereményjáték szabályzat

FOODY X ISTENEST Nyereményjáték szabályzat


A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Foody Product Kft. /székhelye: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 7-9. fsz. 1./ 2023.07.24-én megjelent IstenEst műsorban megjelent Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője és lebonyolítója a Foody Product Kft. (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, 18. életévét betöltött magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező munkavállalói
 • a nyereményt felajánló cég munkavállalói

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

A Játék az @istenest_official Instagram-oldalán fut: https://www.instagram.com/istenest_official/


A játékban azok vehetnek részt, akik a játék leírása alapján a nyereményjáték posztja alatt kommentben megírják, hogy milyen ízesítésű FOODY terméket kóstolnának szívesen, követik az IstenEst Instagram-oldalát és a FOODY Instagram-oldalát: https://www.instagram.com/foodyproductkft/?hl=hu .

 

A Játék időtartama

Játék időtartama: 2023.07.24-2023.07.31.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt:

 • Követik az @istenest_official és a @foodyproductkft instagram oldalakat!
 • Megírják kommentben azt az ízesítésű chipset, amit szívesen kóstolnának a FOODY-tól

 

A válasz és megjelölés elküldését követően a Játékos részt vesz a sorsoláson.

A Játék nyereménye: 5 db Foody ajándékcsomag

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

 1. Sorsolás, nyertesek értesítése.

A Szervező a sorsolás után legkésőbb 5 munkanappal felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel.

A sorsolások helyszíne a Foody Product Kft. bajai telephelye: 6500 Baja, Keleti krt.17.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

 1. A nyeremények kézbesítése

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak (név, lakcím) hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyerteshez. A nyereményeket kizárólag Magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében.

 

 

 1. Felelősség kizárás

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat folyamatosan elérhető a https://foodyshop.hu/nyeremenyjatek_szabalyzat weboldalon.

Kelt: Budapest, 2023. 07. 24.